Какво трябва да знаем при прехвърляне на дружествени дялове?

Какво трябва да знаем при прехвърляне на дружествени дялове?

Наличието на собствен бизнес безспорно е превилегия и нещо, което ни кара да се чувстваме реализирани и успешни. Твърде често се впускаме в подобни начинания, партнирайки си с друг доверен човек – това да имаш съдружник често е гаранция за успех и обединени усилия.

Понякога обстоятелствата ни подтикват към осъществяването на процедура, известна като прехвърляне на дружествени дялове. Ако този въпрос е непонятен за вас и ви се иска да съберете повече информация, то днешната статия е точното четиво. Решихме да онагледим последващите стъпки, които следва да предприемете. Най-често прехвърляне на дружествени дялове се случва между съдружници вътре във фирмата или при появата на трети лица, които желаем да включим в бизнеса си. В днешния текст ще разгледаме особеностите и при двата вида процедури.

Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници

Безспорно по-плавният и лесно протичащ вариант на казуса е тогава, когато касае прехвърляне на дружествени дялове вътре във фирмата между съдружници. Тогава не се налага осъществяването на специализирани процедури – изисква се договор за покупко-продажба между съдружниците. Така постигнатото писмено съгласие за прехвърляне се приема официално на дружествено събрание.

Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и трети лица

По-сложната процедура, изискваща повече документация и консултации със специалисти, касае прехвърляне на дружествени дялове между съдружници от фирмата и трети лица.

При такива случаи се изисква свикване на общо дружествено събрание. Лицето, което предстои да се включи в управата и структурата на фирмата, следва да подаде молба в писмен вид до законовите съдружници на бизнеса. Ако на събранието се достигне до консенсус и се приеме прехвърлянето на дялове към третото лице, се пристъпва към сключване на договор за прехвърляне на дружествени дялове. Други документи, които следва да бъдат налични, са:

  • нотариално заверен образец от подпис;
  • декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ;
  • декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  • решение на ОС в новия състав за актуализиране на ДГ;
  • адвокатско пълномощно, ако заявлението се подава от адвокат;
  • квитанция за платена държавна такса към АВ;

Друго, което следва да имате предвид, са таксите, които евентуално ще дължите при избор да работите с консултант или специалист в сферата. Това е особено препоръчителна стъпка – макар и на пръв поглед процедурата да изглежда сравнително ясна, никой не е застрахован от допускането на грешки в документално отношение, които само биха забавили излишно осъществяването на прехвърляне на дружествени дялове. Ето защо е повече от добра идея да се консултирате със специалист във сферата – така ще си осигурите бърз и ефективен процес.

Напомняме, че съдържанието на този текст следва да се разглежда като отправна информативна точка с цел добиване на повече яснота по въпроса. Консултирайте се със специалист.